Markedsstyring i staten

- Markedsstyringen slik den framstår i dag er langt på vei uforenelig med offentlig sektors oppgave og samfunnsoppdrag. Dette skriver Norsk Tjenestemannslag i sin nye rapport, ”Markedsstyring i staten”.

I rapporten går de grundig inn på de markedsorienterte styringssystemene som i økende grad har blitt tatt i bruk innen offentlig sektor de siste tiårene. I rapporten forteller dyktige, velutdannete og erfarne tjenestemenn og -kvinner oss, at med dagens styringsmodell får de ikke gjort jobben sin for fellesskapet. Dette er et varsko som regjeringen og de folkevalgte må ta på alvor.

Markedsstyringen, som også blir kalt New Public Management, står i kontrast til den norske modellen, som sikrer medarbeiderdrevet innovasjon, skriver NTL.

Kjernen i rapporten er at NTL, innafor nesten alle områder i staten der de har tillitsvalgte, opplever at markedsstyringen blir så gjennomgripende at de ansatte hindres i å løse arbeidsoppgavene på beste måte. Samtidig blir arbeidsmiljøet dårligere. Rapporten baserer seg på konkrete, erfaringsbaserte undersøkelser innen et bredt spekter av offentlige virksomheter. Mens de ansatte ofte tilslutter seg målene for reformene, opplever de at metodene undergraver muligheten for å oppnå disse målene. Videre øker antallet midlertidig ansatte og konsulentbruken i et omfang som vanskeliggjør kontinuitet og samordning. Spesielt behandler rapporten følgende områder:

 • Mål og resultatstyring
 • Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting
 • Bestiller-utførermodeller
 • Forretningsbaserte regnskap i offentlige sektor
 • Medbestemmelse
 • Midlertidig ansatte
 • Konsulentbruk i staten

De siste tre punktene belyser hvordan markedsstyringen undergraver samordning og medarbeiderdrevet innovasjon i det offentlige, mens de første angir metodene som brukes.

Samtidig rapporteres det også om områder der regjeringen har reversert reformene.  Her følger noen eksempler:

Utskillingen av Forsvarsbygg som eget forretnings- og lønnsomhetsområde skjedde på tross av NTL-tillitsvalgtes advarsler. Først da riksrevisjonen satte fokus på at ordningen ikke fungerte – blant annet gjennom at forsvaret heller lot materiell stå ute og ruste enn å leie plass i Forsvarsbyggs overprisete lokaler – ble virksomheten tatt tilbake til den offentlige forvaltningsstrukturen og under politisk kontroll.

En rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (nr. 890/2007) om offentlig-privat samarbeid (OPS) innen veiprosjekter viste at OPS ikke fungerte som tilsiktet – med mer innovasjon, mer effektiv ressursbruk og raskere gjennomføring. Etter at denne rapporten kom ut, lovet regjeringen ikke å bruke OPS som finansieringsmåte innen veisektoren.

Statskonsult AS ble omgjort til statlig forvaltningsenhet (Difi) i 2008. Rapporten viser også til at konkurranseutsetting på støttefunksjoner i Skattedirektoratet har blitt stoppet.  Her har blant annet NTLs tillitsvalgte engasjert seg aktivt for å få det til (med rapport fra deFacto,) Samtidig er det et stadig press for fortsatt markedsretting. Rapporten indikerer at der virksomheter er tatt tilbake, har det skjedd på en lite systematisk måte. Det her ikke heller skjedd på en måte som demmer opp for eventuell senere markedsstyring eller outsourcing.

I NTLs rapport settes offentlig forvaltningsmodell opp mot markedsmodellen, både i erfaringsbeskrivelse, analyse og forslag til løsning. Folkevalgt styring, effektiv ressursbruk og modernisering står i sentrum for deres løsningsforslag. For å kunne utvikle en moderne forvaltningsmodell foreslås det i rapporten at:

 • Ansatte må skoleres i de konkrete forskjeller mellom forvaltning og forretning og i offentlig saksbehandling, videre at ledere i staten må bli tryggere på avtaleverket og det særegne med forvaltningsledelse.
 • Konsekvensanalyser må være en selvfølge før store omorganiseringer settes i verk, og det må gjennomføres løpende evaluering.
 • Tildelingsbrevene som departementene hvert år gir til virksomhetene, må gi klare overordnete signaler om hvordan politiske veivalg som er nedfelt i regjeringsplattformen, skal overføres til praktisk handling (eksempelvis som tildelingsbrevet fra Barne- og Likestillingsdepartementet i 2012, se For velferdsstatens analyse her).
 • Ikke minst utfordrer rapporten markedsspråket som har sneket seg inn i forvaltningen, i form av uttrykk som ”å produsere vedtak”, ”NAVs datterselskaper”, ”kunder”. Dette er ikke nøytrale ord, men en del av markedsrettingen av det offentlige.

Det viktigste alternativet er å benytte seg av de tradisjonelle offentlige styringsmåtene, som mange virksomheter helt eller delvis fortsatt bruker. Alternativet til å privatisere en oppgave er å beholde den i egenregi, alternativet til kompliserte og fordyrende bestiller-utførermodeller vil ofte være å anvende den tradisjonelle bestillingsmåten, uten internfakturering og andre kostbare og kostnadskrevende elementer. – Gjennom å vektlegge tillit, rettsikkerhet, effektivitet, samarbeid, kvalitet og demokrati, det som kjennetegner den norske modellen, legges forholdene bedre til rette for å skape kvalitet i offentlige sektor til samfunnets og velferdsstatens beste, fastslår rapporten.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit