Tar barnevernet tilbake!

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har utfordret markedsorienteringen av velferden. I to saker har han fått rett, i henholdsvis EØS-avtalens overvåkingsorgan (ESA) og i Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa). I begge saker var det NHO som utfordret norsk politikk. Mens nær sagt alle departementene øker markedsretting av det offentlige, har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) snudd trenden. Dermed er det også slått fast: Barnevernsbarn er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser!

Av Helene Bank, For velferdsstaten

Mens nær sagt alle departementene øker markedsrettingen av det offentlige, har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) snudd trenden. Statsråd Audun Lysbakken har fått bekreftet at barnevernsbarn er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser!

Siden 2007 har departementet hevdet at barnevernstiltak var underlagt EØS-avtalens anbudsregelverk (Aftenposten 3.12.2007), støttet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (se her). Selv om det ble avvist av en av Norges fremste eksperter på området, jussprofessor Hans Petter Graver (her), gjorde det ikke inntrykk på den daværende barnevernsminister eller hennes jurister. Stortinget var imidlertid ikke overbevist om at departementet tolket regelverket rett, og i 2008 ba de Regjeringen fremme forslag som ville trygge anbudsunntak for de ideelle. Først i 2010 ble det tatt grep. Statsråd Lysbakken utfordret etablerte sannheter. Han har fått rett i to saker, i henholdsvis EØS-avtalens overvåkingsorgan (ESA) og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) (her). I begge saker var det NHO som utfordret norsk politikk.

1) Det er lov å velge ikke-kommersielle framfor kommersielle aktører
I 2010 inneholdt tildelingsbrevet fra departementet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for første gang følgende instruks: ”Bufdir skal i størst mulig grad benytte offentlig drevne tiltak, dernest ideelle. Det er et mål å redusere bruken av kommersielt drevne barneverntiltak”. Dette ble innklaget til ESA av NHO, men ESA har avsagt sin dom. Det er lov å drive barnevern i offentlig egenregi, og videre er det også lov å velge ikke-kommersielle tilbydere framfor kommersielle (her). Hvis det er flere ikke-kommersielle aktører kan det offentlige eventuelt bruke begrenset anbud, der bare de ikke-kommersielle aktørene får delta.

ESAs dom bekrefter at barnevern er en offentlige tjeneste av allmenn interesse, som det heter i EU-språket. I tillegg til å drive barnevernet i offentlig egenregi åpnes imidlertid også muligheten til å bruke ikke-kommersielle aktører. 

I Oslo kommune, bydel Alna, er dette allerede implementert. Den 4.8.2011 kunne Aftenposten melde at barnevernsfirmaer følte seg lurt. De hadde håpet på 600 millioner kroner i tildelinger de neste årene, men hadde bare fått cirka 10% av dette. -Vi har jobbet lenge med å gjøre oss mindre avhengige av å kjøpe barnevernstjenester fra private, sier barnevernssjef Marit Hoff i bydel Alna til Aftenposten. Barnevernsjef i Stover, Espen Lilleberg, kunne fortelle at bydelen har ansatt egne medarbeidere som kan gi barnevernsbarna og -ungdommene den hjelpen de trenger. 

I Ditt tiltak, som er en av de kommersielle aktørene innen barnevernet, kunne eierne hente ut et utbytte på 1 million kroner i 2010 (ifølge www.proff.no, 4.august 2011). Nå er det klart at bydelen kan bruke sine begrensede barnevernsmidler på en bedre måte – slik at alle pengene kommer barna til gode. Dommen kan være nyttig også for andre offentlige sektorer. 

2) Enkeltvedtak for barnevernsbarn omfattes ikke av anbudsregelverket
Mange ansatte og pårørende innen barnevernet har fortvilet over at kunngjøringer om anbud på enkeltplasser for barn i mange tilfeller har stått åpent i lokalavisen. I små samfunn vet alle hvem dette barnet og denne familien er. Det viser seg nå at disse kunngjøringer grunner i en misforståelse. Dette har departementet fått avklart gjennom et vedtak i Kofa i august 2011. Igjen måtte NHO se tapet i øynene. Avgjørende i vedtaket er at det offentlige tar myndighet over en innbygger når det gjøres vedtak innen barnevernet.

Vedtaket i Kofa går imidlertid lenger enn bare å slå fast at det offentlige ikke trenger å kunngjøre slike enkeltplasser. ESA har klargjort at barnevernet generelt ikke er underlagt anbudsregelverket, og Kofa har klargjort at enkeltindivid ikke skal legges ut på anbud. Konkurransedirektør Christine Meyer roser avgjørelsen i Kofa (her). Det samme gjør daglig leder i Kofa-sekretariatet, Anneline Vingsgård (her).

Konklusjonen er at det ikke finnes noe overnasjonalt regelverk som tvinger en til å opptre i konflikt med bestemmelser om personvern for barnevernsbarn, Lov om sosiale tjenester og Barnevernsloven. Kommunene kan altså ikke legge ut enkeltindivider på anbud. Det strider mot gjeldende lovverk. Her har ansatte i Barnevernet retten på sin side når de vil ivareta interessene til barn og familie mot anbudshysteriet som er skapt i det offentlige.

 

Fra offentlige kurs og veiledninger i anbud til kurs og veiledning i egenregi

Vi håper statsråd Lysbakken bør nå vil sørge for at alle berørte parter orienteres om denne tolkningen, slik at feilsteg ikke skjer igjen. Videre er dette kunnskap som er viktig også for andre offentlige tjenester. Det er viktig at også andre departement blir gjort oppmerksom på hvilket handlingsrom det finnes for offentlig egenregi. Offentlige tjenester og sårbare grupper i vårt samfunn skal ikke gjøres til handelsvare.

 

I heftet ”Ta tjenestene tilbake” har For velferdsstaten vist at det ikke finnes offentlige veiledere eller kurs for kommuner og andre offentlige instanser når det gjelder hvordan man kan drive i egenregi. Derimot er det en mengde kurs og veiledere om hvordan anbud skal gjennomføres. På flere av departementenes hjemmesider finner vi disse anbudsveilederne. Dette overdimensjonerte fokuset bidrar til det anbudshysteri som de svakeste i vårt samfunn har vært utsatt for. For velferdsstaten har i det nevnte heftet nøye beskrevet hvilket handlingsrom som fortsatt finnes til å yte tjenester i offentlig egenregi. Nå anbefaler vi at departementene tar en skikkelig gjennomgang av handlingsrommet innenfor hver sektor, og at det utvikles veiledere som kan hjelpe politikere og administrasjon ved å synliggjøre hvilke valg de har.

 

En liten advarsel til departementene: Ikke bruk eksterne konsulenter til å utarbeide veilederne. Mange av dem sitter allerede på alle sider av bordet og har stor nytte av anbudshysteriet. Det finnes mange uavhengige eksperter, blant annet på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (for eksempel professorene Hans Petter Graver og Finn Arnesen). De har kompetanse som vil kunne gjøre at veiledere og kurs blir i tråd med rettsutviklingen og dermed bidra til å utvide handlingsrommet for demokratiet vårt.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit