Helse og omsorg

Helse- og omsorgssektoren er et avgjørende gode for folkehelse og sosial og økonomisk rettferdighet. En offentlig finansiert legeordning og offentlige sykehus gir oss en effektiv og solidarisk helsetjeneste, barnevernet beskytter de mest sårbare blant oss, og eldreomsorgen tar vare på oss når vi blir gamle.

I hele helse- og omsorgssektoren har det siden 80-tallet kommet inn større innslag av markedskrefter og -tankegang. Sykehusreformen fra 2002 omorganiserte sykehusene til statlig eide foretak som drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper – helsepersonell produserer helsetjenester, pasienter er kunder. Barnevernet er oppsplittet, og flere store kommersielle aktører har ansvar for barnevernsbarn. Innen eldreomsorgen ivrer stadig markedsliberale politikere etter å la kommersielle aktører å overta driften av sykehjem. 

Disse utviklingstrekkene fører til sentralisering, at fagfolk blir overhørt, og til en oppsplittet omsorgssektor hvor lommebok og geografi er med på å avgjøre hvilket tilbud innbyggerne får. For velferdsstaten kjemper for en helse- og omsorgssektor hvor verken fagfolk eller pasienter er underlagt markedsmekanismer. 

Artikler om Helse og omsorg
Helse er mer enn korona

Helse er mer enn korona

For velferdsstatens Linn Herning mener det var riktig og nødvendig å slutte opp om de første ukenes tiltak, men påpeker samtidig at vi ikke må glemme at samfunnet er mer enn helse, og at helse er mer enn korona. De strenge tiltakene må veies opp mot andre...

les mer
Notat: «Konkurranse mot barnevern»

Notat: «Konkurranse mot barnevern»

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Oslo Economics utarbeidet en rapport som tar for seg konkurransesituasjonen i barnevernsmarkedet. I For velferdsstatens nye notat, «Konkurranse mot barnevern», kommenterer vi analysene som Oslo Economics presenterer i rapporten, og gjør en analyse av hvorfor konkurransen ikke fungerer til det beste for barna..

les mer

Bla i arkiv