- For Velferdsstaten - https://www.velferdsstaten.no -

Regjeringens svik mot arbeidere

Regjeringen har gitt rask og tillitsbasert «kontantstøtte» til bedriftene. Det står i sterk kontrast til hva som ikke er gjort for de permitterte og de som nå står uten jobb.

Mange venter fortsatt på å få utbetalt dagpengene de har hatt krav på siden mars. Per i dag er om lag 440.000 permittert i Norge og i mai ble det klart at mange kan komme til å stå uten lønn eller dagpenger i sommer, da NAV ikke vil være à jour med saksbehandlingen før i juli. Det er uholdbart at mange må vente i månedsvis på utbetalinger Stortinget har vedtatt at de skal få. Regjeringen har sviktet de permitterte. LO frykter også for masseoppsigelser i løpet av sommeren, dersom ikke permitteringstiden utvides fra 26 til 52 uker.

Midt i krisen der hundretusener ikke har fått rettmessige utbetalinger, melder Frifagbevegelse (3.6.20) at dagpengesatsen på 80% som skulle sikre lavlønte permitterte, vil fases ut allerede fra november 2020. I artikkelen kommer det frem at regjeringen mener det er «viktig at permitteringsordningen er utformet slik at omfanget av permitteringer ikke blir unødig høyt eller langvarig», og at «høy kompensasjonsgrad kan gi permitterte svake insentiver til å søke annet arbeid».

Hva slags resonnering er dette? Det er arbeidsgivere som permitterer ansatte og som avgjør når og hvis de kan komme tilbake i jobb. Dersom det eksisterer en frykt for at ordningene er så gode at bedriftene vil forlenge permitteringene unødvendig, så treffer ikke en reduksjon i dagpenger riktig gruppe. I denne situasjonen med rekordstor arbeidsledighet er det neppe realistisk å satse på at permitterte arbeidstakere vil kunne greie å omplassere seg selv i andre jobber. Mistillitsregimet og «arbeidslinje»-ideologien rammer arbeidere hardt.

Videre melder 40% av NHOs bedrifter at de sliter med å betale ut feriepenger til sine ansatte i år, ifølge en artikkel i Børsen 21.mai. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer tre løsninger på dette problemet:

Ingen av disse løsningene innebærer at regjeringen sikrer ansatte eller permitterte feriepenger. Velges konkursløsning i en tid hvor arbeidsledigheten er den høyeste siden 1930-tallet, mister de ansatte inntektsgrunnlaget og må stille seg i den lange arbeidsledighetskøen. Å overføre ferie til neste år, følger ikke bestemmelsen i ferieloven om at feriepenger skal utbetales når hovedferien avholdes. Det er også svært lite sannsynlig at arbeidsgivere som ikke har likviditet til å overholde loven om å sette til side de ansattes feriepenger i dag, er bedre rustet til å utbetale feriepenger om åtte måneder.

Det er dypt problematisk at Arbeids- og sosialministeren velger å fremheve en unntaksregel i ferieloven, som ett av de beste alternativene for å løse feriepengekrisen. Hans uttalelse i Dagsavisen 15.mai om at de som trenger penger i påvente av dagpenger bør søke sosialhjelp, avslører en manglende forståelse for permittertes situasjon. Å søke sosialstønad kan innebære at mottakeren må selge verdier for å kvalifisere til stønad. Løsningen vil også ytterligere belaste NAV-systemet.

LO har fremmet forslag til hvordan man i fremtiden kan unngå feriepengekrise. FriFagbevegelse skrev 19.mai at LO sender et ferdig lovforslag over til Stortinget der det blir lovpålagt å sette ansattes feriepenger på en egen låst konto på linje med skatt og pensjon. I mellomtida er det fellesskapet som må ta regningen for å skape trygghet for dem som skaper verdiene i vårt samfunn.