Skandinavisk velferdskonferanse 2016 (SVK2016)

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviterte For velferdsstaten til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til formålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

Nedenfor omtaler vi en del av temaene som blir berørt på konferansen.

Hvor står vi etter tiår med New Public Management?
Markedsstyring skulle være løsningen på problemene i offentlig sektor. Private konsulenter, mer konkurranse, mer måling, nye organisasjonsformer og næringslivets ledelsesprinsipper skulle gjøre offentlig sektor mer effektiv, billigere og bedre. Vi gjør opp status i offentlig sektor etter 30 år med New Public Management.

Står den nordiske modellen for fall? – Skjerpet kamp om arbeidslivet
Arbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Maktforholdene er i endring, og arbeidsgiverne styrker sin posisjon. Får denne utviklingen fortsette, står den nordiske modellen for fall.

Velferdsprofitørene – strategier, retorikk og makt i velferdsordningene
Den skandinaviske modellen med skattefinansierte og demokratisk kontrollerte velferdstjenester vakler i møte med profittorienterte velferdskonsern. Hvem er velferdsprofitørene i Skandinavia? Hvordan opererer de? Hvordan tjener de penger?

Stabile rammevilkår for hvem? – Grenseløse avtaler, grenseløse penger
I internasjonale handels- og investeringsavtaler fremstilles grunnleggende politiske reguleringer som «tekniske handelshindre». Når internasjonale avtaler som TTIP og TISA lovfester «stabile rammebetingelser for næringslivet», hvor stort er da rommet for demokrati, miljøkamp og velferd?

Leve for å arbeide, eller arbeide for å leve?
Den politiske debatten omkring arbeidslivet har tiltatt i styrke de siste årene. Arbeidsgiverne krever mer styringsrett, mens arbeidstakerne slåss for sine tilkjempede rettigheter. Hva står slaget om? Politisk debatt med sentrale aktører i Skandinavias arbeids- og samfunnsliv.

Hvordan forbedre offentlig sektor?
Offentlig sektor gjøres stadig mer lik privat forretningsdrift. Er det forskjell på forretning og forvaltning? Hvilke prinsipper skal i så fall legges grunn ved fornyelsen av offentlig sektor? Hvordan kombinere medbestemmelse, brukerinvolvering og politisk styring av forvaltningen?

Fellesskap fungerer – hvordan ta tjenestene tilbake?
I kommune etter kommune, land etter land, velger politikere nå å ta privatiserte tjenester tilbake i offentlig regi. Hvorfor og hvordan kan det gjøres, og hvordan kan de folkevalgte avkommersialisere velferden? 

Mindre, men bedre – hvordan skaper vi et mer humant arbeidsliv?
Arbeidsvilkårene springer ut av maktforholdene i arbeidslivet. Hvordan kan arbeidsfolk oppnå økt innflytelse i arbeidslivet og økt kontroll over arbeidsprosessen? Hvorfor er redusert arbeidstid viktig, og hvordan kan det gjennomføres? Hvordan kan vi ta i bruk moderne teknologi for gjøre arbeidet lettere, mer utfordrende og interessant?

Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima
Klimakrisa, kamp om eierskap og organisering av samfunnets infrastruktur og energiproduksjon stiller oss overfor enorme utfordringer. Skal vi hindre klimakatastrofer, må vi legge om den måten vi produserer og konsumerer på. Hvordan kan vi mobilisere tilstrekkelig med samfunnskrefter til å kunne gjennomføre «det grønne skiftet» i praksis?

En del av innlederne på Skandinavisk Velferdskonferanse:

 • Rosa Pavanelli, generalsekretær i Public Services International (Italia)
 • Dennis Christensen, leder i FOA (Danmark)
 • Eduardo Chagas, generalsekretær i European Transport Workers’ Federation (Portugal)
 • Sean Sweeney, koordinator av Trade Unions for Energy Democracy (USA)
 • Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke (Norge)
 • Ninna Thomsen, byråd i København (Danmark)
 • Jan Ubøe, professor i matematikk ved NHH (Norge)
 • Kjerstin Eld, Nätverket för Gemensam Välfärd (Sverige)
 • Rasmus Willig, lektor i sosiologi ved RUC (Danmark)
 • Christian Grimsgaard, Helsetjenesteaksjonen (Norge)
 • Ole Helby Petersen, lektor ved RUC (Danmark)
 • Linn Herning, nestleder i For velferdsstaten (Norge)
 • Daniel Suhonen, Katalys (Sverige)
 • Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet (Norge)
 • Jan Hoby, nestformann i LFS og aktiv i den nye Velfærdsalliancen.DK (Danmark)
 • Sara Bell, Fagforbundet Bergen (Norge)
 • Søren Hermansen, direktør i Energiakademiet, Samsø (Danmark)
 • David Eklind Kloo, Handelsanställdas förbund (Sverige)
 • Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (Norge)
 • Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory (Danmark)
 • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network (Norge)
 • Sten Svensson, Nätverket för en likvärdig skola (Sverige)
 • Roy Pedersen, leder i LO i Oslo (Norge)
 • Jon Krog, direktør i Selveje Danmark (Danmark)

Følgende organisasjoner støtter til nå Skandinavisk Velferdskonferanse 2016:

Danmark: FOA, BUPL, Gymnasieskolernes Lærerforening, Dansk Magisterforening, Tænketanken SOPHIA, LO Hovedstaden.

Sverige: SEKO, Kommunal, Gemensam Välfärd, Tenketanken Katalys.

Norge: For velferdsstaten, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Fellesorganisasjonen, El&IT-forbundet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Velferdsalliansen, Norsk Jernbaneforbund, LO i Oslo, Attac Norge.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit