Seminar B: En offentlig sektor for fremtida: mål - eller mening?

Her finner du en presentasjon av parallellseminaret om offentlig sektor.

Regjeringa har et tydelig program for privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, samtidig som kritikken mot dagens styring, ledelse og organisering av offentlig sektor brer om seg. Det betyr at alle som mener sterke fellesskapsløsninger er bedre for samfunnet enn private løsninger, står i en tofrontskrig; mot privatisering og mot markedstenkningen i offentlig sektor. Innsikt i dette doble presset må være utgangspunkt når framtida for offentlig sektor skal stakes ut. Alternativet til privatisering kan ikke være å forsvare et offentlig styringssystem som fungerer dårlig, men må ta utgangspunkt i det som skiller velferdsstatens fellesskapsløsninger fra et markedsbasert velferdssamfunn, nemlig at det er behovene som skal ligge til grunn for prioriteringene, ikke jakten etter privat profitt. For velferdsstatens Linn Herning vil ta opp hvordan denne tofrontskrigen kan kjempes.

Helsetjenesteaksjonen og læreropprøret mot målstyringen i Sandefjord er eksempler på fagfolk i offentlig sektor som nå står opp og tar kampen for å kunne utøve sitt fag fremfor å bli redusert til samlebåndsarbeidere. Vi har invitert leder av Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller, og mannen som startet læreropprøret i Sandefjord, Marius Andersen, til å diskutere hvordan vi skal skape rom for faglighet innen framtidas offentlige sektor og hvilke strategier, allianser og aksjonsformer som trengs for å skape dette rommet.

Kommunene styrer en stor del av de offentlige tjenestene. Derfor er lokalpolitikken avgjørende for hvordan framtidas offentlige sektor utformes. Mange kommuner har nå lang erfaring med privatisering og markedsløsninger. Et interessant eksempel finner vi i Bergen. Der gikk Høyre/Frp-byrådet, etter massiv kritikk, bort ifra markedsmodellen med bestiller-utførerorganisering for byens vaktmestre – 6 år etter at SV foreslo nettopp det. Bakgrunnen var at bestiller-utførerordninga ga dårligere vedlikehold ettersom vaktmestrene ikke kunne gjøre vedlikehold der de så det nødvendig, men utelukkende kunne utføre arbeid som var bestilt fra skolene på forhånd. Vi har invitert leder av SVs bystyregruppe i Bergen, Oddny Miljeteig, for å snakke om markedsløsninger i offentlig sektor, hva som gjorde at Høyre og Frp i Bergen snudde, og hvordan lokalpolitikere kan bekjempe ødeleggende markedsstyring i sine kommuner.

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit