Offentlig styring

Mens Norge på den ene siden er et av verdens rikeste land, rikere enn noen gang tidligere i historien, så angripes velferdsordningene som ble kjempet fram i en tid da landet var langt fattigere. Mens vi har de teknologiske og økonomiske forutsetningene for å skape det beste av alle samfunn, opplever svært mange at utviklingen går i revers. Velstanden omfordeles til dem som har mest fra før. Dtte skjer fordi den offentlig styringen erstattes av markedsløsninger, konkurranse og ansvarsfraskrivelse.

Intet av dette skjer som en naturnødvendighet. Det står sterke interesser bak. Markedsretting, eller New Public Management (NPM), er de trinnvise reformer som markedsretter det offentlige, utskiller, oppsplitter, konkurransutsetter og gjør dyktige fagarbeidere til administratorer av et stadig mer byråkratisert system. Motkreftene finner vi i Kvalitetskommunene og tiltak som bygger bolverk mot en slik markedsretting og skaper nye visjoner for vårt samfunn basert på politisk og folkelig styring.

Markering mot New Public Management

Markering mot New Public ManagementMål- og resultatstyring, «New Public Management», griper om seg i offentlig sektor. Resultatet er bl.a. tap av tillit mellom ledere og ansatte, viltvoksende byråkrati, ukontrollert utgiftsvekst og svekkelse av velferdsstaten. Politikerne må begynne å lytte til ekspertene på grasrota i stedet for konsulentene og styringseliten! Les mer

Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?

Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?1. juli erstattes Tjenestemanns-loven med ny Lov om statsansatte. Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver at Tjenestemannsloven «har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet» og krever at loven må omgjøres. Les mer

Enorme summer på konsulenter

Nesten hver fjerde lønnskrone i departementene går til en innleid konsulent. Riksrevisjonen mener konsulentbruken er lite gjennomtenkt. Les mer på Nrk

Trondheim holder på kommunal kunnskap og beredskap

Trondheim holder på kommunal kunnskap og beredskapI 2010 ble det kommunale Analysesentret i Trondheim anmeldt til EFTAs overvakingsorgan ESA av et privat analyseselskap. Eierne til selskapet mente at sentret brøt mot EØS-reglene for offentlig støtte. Ved å forandre på selskapsstrukturen klarte Trondheim kommune å redde Analysesentret og både oppgavene og kompetansen ble beholdt i kommunen. Les mer

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)Det britiske helsevesenet (NHS) var selve modellen for et universelt og gratis helsevesen i de europeiske velferdsstatene etter andre verdenskrig. Årtier med privatiseringer, kutt og NPM-reformer gjør at det britiske Røde Kors har erklært «humanitær krise». Les mer i Independent

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner"Stort er best", var mantraet under den danske kommunesammenslåingsreformen for ti år siden. Nå viser en fersk undersøkelse at innbyggerne i de små kommunene er langt mer tilfreds med velferdstilbudet enn innbyggerne i de store kommunene. Les mer om undersøkelsen i Avisen.dk

Målstyring koster samfunnet milliarder

Målstyring koster samfunnet milliarder- Målstyring får samfunnet til å stoppe opp. Det gir et stort tap i effektivitet fordi individer konkurrerer seg i mellom og ikke bidrar med sine fortrinn, sier professor Jan Ubøe. Ubøe kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse 14-15 november Les intervju i Fagbladet

Arkiv

smartedit