Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

NYE VEIER AS: Privatisering på ville veier

I rapporten Nye veier AS – Privatisering på ville veier, påvises det at dobbeltorganiseringen vil føre til mer byråkrati, uklare ansvarsforhold, mange løpende avklaringsbehov, dobbeltarbeid i alle utbyggingsprosjekter og mer kostbare løsninger. Nå krever flere forbund i fagbevegelsen av Nye Veier AS avvikles. Les mer

Søppel på anbud gir klagestorm i Oslo

Over 20.000 klager har Renovasjonsetaten fått inn etter at søppelproblemene i Oslo har tårnet seg opp. Likevel har det kun gitt mulkt for hundre av tilfellene. Les mer i Frifagbevegelse

Velferdsstatens tid er forbi?

Velferdsstatens tid er forbi?Det er ikke eldrebølgen, trygdebølgen eller innvandrerbølgen som utfordrer velferdsstaten. Svekkelsen av velferdsstaten skyldes rett og slett at vi er i ferd med å forlate de grunnleggende verdiene som vår velferdsmodell er bygget på. Les Tore Nyseters kronikk i Dagbladet

Danmark: Målstyring dreper arbeidsgleden

Danmark: Målstyring dreper arbeidsgledenOffentlig ansatte i Danmark bruker hver fjerde arbeidstime på å dokumentere og rapportere. Faglige ledere krever at galskapen må stoppe. Les mer i Ugebrevet

Anbud - en politisk hengemyr

Det strides i Oslo kommune for tiden mellom private velferdsprofitører og det rødgrønne byrådet. Striden står om private selskaper kan utelukkes fra anbudsrunder ved innkjøp av barnevernstjenester, mens ideelle non-profitt organisasjoner inkluderes. Les kronikk i Dagsavisen

Kommentar: NAV - en lidelseshistorie

Kommentar: NAV - en lidelseshistorie- For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en utenforstående var det et blikk inn i et system gått helt av hengslene. Les Linn Hernings kommentar her

NPM og legestreiken

NPM og legestreiken"Foretaksmodellen er grunnen til at helseforetakene tolker sitt samfunnsoppdrag på en snever, bedriftsøkonomisk måte" Les kronikk i Oppland Arbeiderblad

Desperat barnehagekamp

Desperat barnehagekampOslo er nå slagmark for kampen mellom velferdsprofitører og det rødgrønne byrådet, med støtte av Rødt. Hvis det gjøres riktig, kan velferdsprofitørene holdes utenfor uten at det kommer i strid med EØS-regelverk og barnehagelov. Les kronikk av Helene Bank

Ingen smilefjes til Micaelsen

Ingen smilefjes til MicaelsenTorgeir Micaelsen (Ap) varsler oppgjør mot byråkrati, New Public Management og markedstenkningen i helsesektoren (Klassekampen 15. oktober). Samtidig foreslår han «smilefjes- ordning for sykehusene». Les mer

Arkiv

smartedit