Virke: Tilleggspakke til vikarbyrådirektivet i strid med EØS

Arbeidsgiverforeningen Virke skriver i sitt høringssvar til vikarbyrådirektivet at de er positive til direktivet men at regjeringens tilleggspakke, som skal begrense uheldige utslag av direktivet, er i strid med EØS-avtalen.

 

- Vi mener regjeringens tiltakspakke går for langt. De fleste av våre over 15 000 medlemsvirksomheter trenger tilgang til vikarer for å kunne håndtere lovpålagte permisjoner, sykdom og travle perioder. Regjeringens forslag vil gjøre vikarbruk dyrere og mer tungvint, det tjener verken næringsliv, arbeidstakere eller Norge på, sier administrerende direktør i Virke (tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, HSH) Vibeke Madsen på Virkes egne nettsider.

Mye tyder dermed på at Virke vurderer å ta eventuelle begrensninger i vikarbyrådirektivet inn for ESA og EFTA-domstolen. Bakgrunnen er det de mener er brudd på EØS-avtalens artikkel 36. Dette er nok et utspill som tyder på at arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv ser for seg lovendringer om direktivet blir vedtatt.

Også NHO har gått inn for vikarbyrådirektivet, og de varslet tidlig at det ville bli nødvendig med endringer i arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 og 14-12. Denne delen av arbeidsmiljøloven regulerer mulighetene for å leie inn midlertidig arbeidskraft.

LO gikk i dag enstemmig inn for et veto mot vikarbyrådirektivet. En av hovedgrunnene er at LO frykter at norsk lov vil bli overprøvd EFTA-domstolen på et senere tidspunkt. Også UNIO har nylig krevd veto mot direktivet, og de skriver også at pensjonsrettighetene til vikarer vil settes under press som en følge av direktivet.

 

Tillegg 1. februar 2012:

NHO, Virke og Spekter gikk 1. februar ut sammen i Nationen med en bredside mot de foreslåtte tiltakene som regjeringen har foreslått i forbindelse med en eventuell implementering av vikarbyrådirektivet.

I en evaluering slår de fast at de mener at tiltakene ikke bare er i strid med EØS-avtalen, men også menneskerettighetene. "Slik vi ser det er summen av tiltak som blir foreslått i denne tiltakspakken så mange at det blir ein ulovleg restriksjon på den frie flyten av arbeidskraft og tenester som EØS-avtalen legg opp til", sier Blyverket til Nationen.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit