Nyhetsbrev 10/2015

I årets siste nyhetsbrev kan du lese at For velferdsstaten har tatt initiativet til en skandinavisk velferdskonferanse i 2016, om globaletoppmøter innen klima og handelspolitikk, tjenestemannslovens framtid, flyktningprofitører med mer.

 1. Skandinavisk velferdskonferanse 14.-15. november 2016 i Oslo
 2. Klimatoppmøtet: Avtale, men ingen løsning
 3. WTOs ministermøte: Maktspill om framtidas samfunnsutvikling
 4. Umoderne tjenestemannslov og moderne minister?
 5. Flyktningprofitører, Adolfsen-staten og offentlig egenregi
 6. Småbrukarlaget starter «Aksjon ny landbrukspolitikk»
 7. Politiske podcaster om handelsavtaler, skatt og privatisering
 8. Debatt om bunnlinjer i offentlig sektor
 9. Debatt om ideelle aktører og velferdsprofitører 

 

1. SKANDINAVISK VELFERDSKONFERANSE 14.-15. NOVEMBER 2016 I OSLO

De skandinaviske landene har de siste tre tiårene opplevd mange liknende angrep på velferdsstatens innhold, organisering og maktgrunnlag. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom såkalte New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeidslivets lov- og avtaleverk har tiltatt i alle de skandinaviske landene. For tiden opplever vi også at en del av de kommersielle aktørene på «velferdsmarkedet» opptrer i alle våre tre land. Dette øker behovet for, og relevansen av, samarbeid på tvers av landene.

For velferdsstaten har derfor tatt initiativ til en skandinavisk velferdskonferanse i november 2016. Gjennom lang tid har vi arrangert velferdskonferanser hvert år, lokalt og/eller nasjonalt. I 2016 vil vi jobbe sammen med fagorganisasjoner, sosiale bevegelser og progressive tenketanker fra både Danmark, Sverige og Norge. Meningen er å gjøre opp status for den nordiske modellen, utveksle erfaringer og analyser, identifisere felles utfordringer, utvikle alternativer og styrke samarbeidet oss imellom.

På konferansen, som vil være åpen for alle som vil delta, skal vi fokusere på tre av de viktigste konfliktlinjene i dagens velferdsstat:

 1. Organisering, styring og ledelse av våre velferdsordninger: New Public Management, konkurransestaten, drivkrefter for privatisering og kommersialisering, og hvordan vi kan ta tjenester og styring tilbake til offentlig eierskap og demokratisk kontroll.
 2. Den skjerpede kampen om arbeidslivet: Brutalisering, svekking og undergraving av faglige rettigheter, press på kollektive avtaler og medbestemmelse, økt sosial dumping og arbeidskriminalitet i og mellom land. Hva er våre svar?
 3. Demokrati under press – finanskrise og kriser i Europa, internasjonale handelsavtaler (TTIP/TISA), økende økonomiske og sosiale ulikheter, kommunereform og sentralisering av makt. Våre alternativer og mottiltak.

Sett av datoene 14. og 15. november 2016 allerede nå!

 

2. KLIMATOPPMØTET: AVTALE, MEN INGEN LØSNING

Klimatoppmøtet i Paris (COP21), som ble avsluttet lørdag 12. desember, ble enig om en global avtale for å motvirke klimaendringer. Det er positivt, ettersom det er første gang man har lykkes i å inngå en klimaavtale der alle land er med. Det negative er at innholdet i avtalen ikke vil hindre katastrofale klimaendringer. Internasjonal fagbevegelse konstaterer at det meste av deres tre hovedkrav enten ikke er innfridd, svært vagt eller kun i veldig liten grad. Avtalen som er inngått, har gitt oss et viktig rammeverk for å bekjempe ødeleggende klimaendringer, men selve kampen gjenstår, med andre ord, skriver Asbjørn Wahl i denne analysen av avtalen.

 

3. MODERNE TJENESTEMANNSLOV OG MODERNE MINISTER?

Hva er moderne nå til dags? Ikke lett å si, men ifølge landets moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, er i alle fall ikke tjenestemannsloven særlig moderne. Og er du ikke moderne, så ligger du tynt an. Regjeringen har varslet at tjenestemannsloven skal endres med bakgrunn i en argumentasjon om at det er behov for modernisering. Noe er umoderne, og skal da gjøres moderne.  Men er det slik at bare fordi noe er gammelt, så må det være umoderne? Og omvendt, er det slik at bare fordi noe er moderne, så er det positivt for samfunnet? Les Svenn Arne Lies analyse av regjeringens varslede endringer i tjenestemannsloven, og hvorfor ansatte i staten fortsatt bør ha en egen lov – av samfunnsmessige grunner.

 

4. WTOs MINISTERMØTE: MAKTSPILL OM FRAMTIDAS SAMFUNNSUTVIKLING

15. til 18. desember holdes det ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Kenyas hovedstad Nairobi. Selv om dette møtet får langt mindre oppmerksomhet enn klimatoppmøtet i Paris, legges det her avgjørende rammer for både miljø- og samfunnsutviklingen i verden. For velferdsstatens Helene Bank er i Nairobi for å følge forhandlingene på nært hold. Her kan du lese hennes analyse av forhandlingsstrategier, interessekamp og det historiske bakteppe for årets ministermøte. Hun avslutter med følgende: «Dersom stormaktene, med Norges velsignelse, klarer å presse gjennom sin politikk i Nairobi 18. desember, kan også nødvendige klimatiltak hindres på grunn av handelsavtaler, uavhengig av hva som er vedtatt på klimatoppmøtet i Paris. Handelspolitikk er helt avgjørende for et lands mulighet til utvikling.»

 

5. FLYKTNINGPROFITØRER, ADOLFSEN-STATEN OG OFFENTLIG EGENREGI

I forrige nyhetsbrev skrev Helene Bank om Flyktningprofitørene. Siden da har debatten om kommersielle asylmottak, og de som tjener seg rike på dette, tatt av. Med forsideoppslag i både VG og Finansavisen, og utfyllende artikler om de to største mottaksselskapene, Hero Norge AS og Link AS i henholdsvis Adresseavisa (10.11.2015) og månedsavisa Ny tid. Mange reagerer på de astronomiske prisene mange av flyktningprofitørene nå tar for å leie ut undermåls lokaler til husløse flyktninger.

I kommentaren Adolfsen-staten utdyper Helene Bank debatten ved å se på hvordan Hero Norge AS, som eies av Adolfsen-brødrene, og som huser hver tredje asylsøker, driver tilstøtende virksomheter som gir dem stor innflytelse over asylsøkernes skjebner. Hun skriver «Når Hero Norge AS først har vunnet anbudet på en asylsøker, kan de ha stor kontroll over hans eller hennes videre livsløp gjennom tolketjenester, kursing og arbeidsformidling til andre virksomheter i Adolfsen-gruppen. Dermed styrer et kommersielt konsern store deler av velferdsstatens oppgaver i egen regi.» Hero-direktør Tor Brekke svarer i Klassekampen 23.11. I sitt tilsvar stadfester Bank at Profitt på velferd er et politisk spørsmål. Parallelt foregikk også debatten på Nettavisa Utrop.no, med utgangspunkt i Flyktningprofitørene. Du kan lese svar fra Hero-direktør Tor Brekke her, og Banks tilsvar her.

Både i landsdekkende og lokalaviser over hele landet har profitt på flyktningene blitt gjenstand for oppslag, og flere kommuner tenker nå å drive mottak i egenregi, for eksempel i Ålesund, Flekkefjord, med henvisning til erfaringer over lang tid i Florø.

 

6. SMÅBRUKARLAGET STARTER «AKSJON NY LANDBRUKSPOLITIKK»

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble avholdt på Gardermoen 6.-8. november. Et enstemmig landsmøte tok et kraftig oppgjør med den gamle landbrukspolitikken og krever nå ny kurs gjennom å etablere Aksjon ny landbrukspolitikk. Småbrukarlaget legger særlig vekt på å invitere krefter utenfor jordbruket til en breiere allianse rundt dette arbeidet. I vedtaket heter det blant annet: «Før vi kommer med løsninger, må vi forstå problemene. Veien videre krever en mest mulig korrekt analyse av dagens situasjon. Det er derfor avgjørende at vi som faglag så raskt som mulig erkjenner at det er krise i næringa vår. Slik sektoren i dag forvaltes, kan ikke vi som representanter for norsk jordbruk på sikt ivareta samfunnsoppdraget vi har på vegne av fellesskapet: Å dyrke jorda slik at vi skaffer nok mat og trygg mat til Norges befolkning i et evighetsperspektiv.»

Aksjonen har tre hovedoppgaver:

* Bidra til en full gjennomgang av dagens jordbruksavtalesystem (drivkrefter, virkemidler, premisser og tallmateriale)
* Bidra til å klarlegge ansvarsforholdet mellom Stortinget og jordbruksavtalesystemet i jordbrukspolitikken
* Komme med forslag til en ny landbrukspolitikk.

 

7. POLITISKE PODCASTER OM HANDELSAVTALER, SKATT OG PRIVATISERING

En podcast er gjerne enkeltstående radioprogrammer eller -serier som kan høres direkte eller lastes ned fra internett. Nå har denne formidlingsformen også kommet til politikken.

Handelskampenjen har laget ni korte podcasts om handelspolitikk. Hvilke konsekvenser kan handels- og investeringsavtaler få for oss i Norge og for utviklingsland? Hør om hvordan handelsavtaler påvirker folkestyre, velferd, matsikkerhet, klima, arbeid og helse, og forså bakgrunnen for debattene om TISA, TTIP og ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Nairobi 15.-19. desember. For velferdsstatens Helene Bank medvirker i utgavene om miljø og demokrati.

Tax justice network – Norge lager podcastserien TaxCast. Der tar de opp aktuelle temaer og snakker med eksperter om globale skattespørsmål, slik som hvorfor klarer vi ikke å skattlegge Google og Facebook? Og hva er greia med Sveits, egentlig?

AUF har også kastet seg på podcast-bølgen med sin podcastserie Partikontoret. Første utgave omhandler COP21, altså klimaforhandlingene i Paris, mens andre utgave er en samtale om privatisering av velferdstjenester og utdanning, der For velferdsstatens Linn Herning er gjest. Et lengre intervju med Linn Herning om velferdsprofitører i Sannhetsministeriet på NRK P2 kan også høres som podcast her.

 

8. DEBATT OM BUNNLINJER I OFFENTLIG SEKTOR

I forrige nyhetsbrev trykket vi Svenn Arne Lies kommentar Jakten på bunnlinja i offentlig sektor. Den tok utgangspunkt i en uttalelse fra Spekter-leder Anne Kari Bratten, om at alle har godt av å jobbe mot ei bunnlinje. Lie skriver blant annet: «Når bunnlinja blir det viktigste styringsmål, havner naturlig nok formålet og samfunnsoppdraget til offentlig sektor i bakleksa. Elever ved skolepulter, pasienter i senger, innsatte i fengsler blir omskrevet til grafer, tall og økonomiske resultat.» Dette fikk Bratten til å reagere, og de to førte en diskusjon i Klassekampen om styring, organisering og finansiering av offentlig forvaltning. For velferdsstaten gjengir denne debatten her.

 

9. DEBATT OM IDEELLE AKTØRER OG VELFERDSPROFITØRER

Kronikken Har vi et ideelt problem?, skrevet av Linn Herning i Vårt Land, handler om hvordan de kommersielle velferdsprofitørene utfordrer de ideelle velferdsaktørene i Norge. Hun skriver: «De ideelle står dermed overfor et skjebnevalg: Skal de kaste seg inn i den brutale markedskonkurransen der pris er viktigst, eller inngå i tettere samarbeid med det offentlige?» Kronikken fikk NHO Service til å tenne på alle pluggene. I sitt svarinnlegg skriver de blant annet at «Linn Herning har skrevet en bok med bilder av blodigler og kakerlakker på omslaget. Budskapet er åpenbart negativt og pakket inn i myter og halvsannheter om privat sektor.» Linn Herning svarer med et innlegg der hun utfordrer NHO Service til å debattere kronikkens og bokas innhold fremfor omslaget.

 

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit