OPS er ikke riktig vei å gå

- OPS er ladet med nyliberalistisk gods, og er en videreføring av den naive troen på markedet og jaget etter profitt som førte inn i finanskrisa, skriver nestleder i Fagforbundet Geir Mosti i Nationen 15. april.

Av Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet
Publisert i Nationen 15.04.2010.

I en artikkel i Nationen 26.03.2010 anklager Audun Lågøyr (næringspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforbund) Fagforbundet for å se bort fra de samfunnsmessige besparelsene ved bruk av Offentlig-privat samarbeid (OPS). Og det er riktig, denne besparelsen har vi til gode å se. Som finansminister Sigbjørn Johnsen klokt sier det: «Hvis du har penger på bok, så kjøper du ikke varer på avbetaling».

Leder av Fagforbundet, Jan Davidsen, uttalte til Klassekampen i 2004 at «OPS er berre ein ny måte å privatisera på. Det er eit tiltak for at private kapitalinteresser skal få mjølka dei offentlege budsjetta». Til og med Trygve Hegnar kunne stille seg bak dette, da han på lederplass i Finansavisen skrev «Vi synes, for en gangs skyld, at Davidsen har et poeng». Davidsen, Johnsen og Hegnar er enige til tross for ulike politiske standpunkt, dette handler om enkel samfunnsøkonomi.

Men, OPS er absolutt politisk ladet med nyliberalistisk gods, og er en videreføring av den naive troen på markedet og jaget etter profitt som førte inn i finanskrisa. Det er ikke vanskelig å argumentere mot OPS. Både økonomiske og politiske argumenter står i kø.

For det første er ikke OPS spesielt relevant for Norge. Det har vært et alternativ i land der staten ikke har hatt midler til å betale for investeringene selv og en måte for EU-landene å holde statsgjelden nede på, i forhold til EUs krav til medlemslandene. De holder tilsynelatende gjelden nede ved at lånet står på de private aktørene, men det er staten og folket som til slutt betaler for gildet og i må ta risikoen.

For det andre blir det åpenbart dyrere å finansiere et prosjekt der det er private aktører som står for finansieringen. Det finnes ikke en bank i verden som gir like lav rente til en privat aktør, som den vil gi til den norske staten. Den private aktøren må altså ta opp lån til vesentlig høyere rente enn staten selv ville fått. Offentlig-privat samarbeid er å handle på avbetaling, til en dyrere rente enn du kan oppnå selv.

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark har sett på erfaringer med OPS i Norge, og bare finansieringskostnadene er 2-5 prosent høyere enn ved tradisjonell finansiering. Gjennomføringskostnaden kan ikke påvises verken høyere eller lavere, men dersom oppdragsgiver skulle få behov for å endre planene har det vist seg uforholdsmessig dyrt.

Internasjonalt er det Storbritannia som har gått lengst i bruken av OPS, og dette er erfaringer vi burde lære av. Storbritannia har flust av skandaler knyttet til OPS, og nå tar både folk og politikere avstand til finansieringsmetoden. Gjennom offentlig-privat samarbeid er det britiske transportdepartementet bundet til avtaler verdt minst 27 milliarder pund. I tillegg kommer det havarerte offentlig-private samarbeidet om undergrunnen i London. Prosjektets havari har kostet mellom 170 og 410 millioner pund og eneste måten å fullfører arbeidet på har vært ved å øke prisen på tjenestene til innbyggerne.

Den konservative London-ordføreren Boris Johnson har kommentert skandalen: «Vi blir bedt om å skrive blankosjekk for å redde et mislykket t-banesystem. I andre land ville dette blitt kalt plyndring, her blir det kalt OPS.» De samlede erfaringene har vært så dårlige at de konservative nå går til valg på at hvis de vinner neste valg skal de avslutte Storbritannias bruk av Privat-Finansierte Initiativ (PFI) som er en form for OPS.

Norge har penger på bok, og trenger ikke OPS. Men, for enhver stat er dette en dyr og ugunstig avtaleform som tapper staten for ressurser og som reduserer statens demokratiske kontroll ved å binde opp midler over lang tid. Hellas er et av landene der vi ser hvordan denne bruken av OPS har ført landet (og EU) i økonomisk uføre gjennom skjult statsgjeld.

En rapport som Samferdselsdepartementet fikk overlevert i mars 2010 viser at forventningene til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Statens veivesen ikke er innfridd. Selv om ikke dette er det samme som offentlig privat samarbeid, så kan det ses i sammenheng med den aktuelle diskusjonen om OPS.

Fagforbundet mener at det er det offentlige som skal ha ansvar for utbygging og vedlikehold av vei og bane og ber om at regjeringen holder løftene fra Nasjonal transportplan om at det ikke skal åpnes for flere OPS-prosjekter nå.


Les mer temaet på For velferdsstatens temasider om privatisering og offentlig privat samarbeid.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit