Profittbaserte høyskoler bruker mer på reklame enn undervisning

marketingvsinstructioncollege:

En fersk rapport viser at det blir brukt mer penger på markedsføring og profitt enn på undervisning i amerikanske profittbaserte høyskoler. Disse skolene var også mange ganger dyrere enn offentlige alternativer.

Rapporten er utarbeidet for den amerikanske senatskomiteen for helse, utdanning, arbeid og pensjon som har laget rapporten under ledelse av den demokratiske senatoren Tom Harkin. Det tok 2 år å utarbeide rapporten som viser alvorlige svikt i måten profitthøyskolene utfører oppgavene sine. Rapporten konkluderer med at den amerikanske Kongressen ikke har laget et godt nok regelverk for å sikre at ”kravene fra aksjeeierne og investorene ikke overkjører interessene til skattebetalerne og studentene”. Det er ingen overdrivelse.

Her er noen av de oppsiktsvekkende funnene som ble gjort:

  • Studenttallet i profitthøyskolene har mangedoblet seg i løpet av 10 år. Fra 550.000 i 1998 til 1,8 millioner i 2008, med påfølgende økning i overføringer fra det offentlige. 76 prosent av disse studentene går på en skole eid fra Wall Street.
  • For å sikre seg høye studenttall, bruker disse høyskolene stadig mer på markedsføring. De femten største skolene i undersøkelsen brukte 13 milliarder (!) amerikanske dollar (tilsvarende 78 milliarder norske kroner) hvert år til formålet.
  • Det ble avslørt systematisk juks og tilbakeholding av informasjon i høyskolenes arbeid med å rekruttere studenter. Profitthøyskolene hadde egne programmer hvor deres agenter ble opplært i teknikker for å holde tilbake så mye informasjon som mulig. Reelle studiekostnader, karrieremuligheter, hvor mange som fullfører og begrensede muligheter til å overføre studiepoeng til andre institusjoner, ble systematisk holdt tilbake.
  • Profitthøyskoler er mange ganger dyrere enn offentlige alternativer. Dette fører til at 95 prosent av studentene ved profitthøyskolene måtte ta opp lån, i motsetning til 12 prosent av studentene ved de offentlige alternativene. I tillegg fant rapporten ingen sammenheng mellom studiekostnader og kvalitet. Tvert i mot ble økninger i studieavgifter brukt utelukkende for å få inn mer penger. Gjennomsnittlig avgift ved en profitthøyskole er 6 ganger høyere enn det offentlige alternativet.
  • Man skulle tro at det ville vært viktig for de profittorienterte høyskolene å sikre at så mange som mulig fullførte studiene, men dette skjer ikke. Gjennomsnittlig frafallsprosent var 54 prosent etter to år. Den høyeste frafallsprosenten var på hele 86 prosent. Årsaken er at de profittorienterte skolene ikke har støtteapparat tilgjengelig for studentene. De fleste av disse studentene sitter igjen uten vitnemål og med høy gjeld.
  • De profittorienterte skolene brukte lite penger per student. De offentlige og ideelle alternativene brukte over dobbelt så mye på undervisning per student. Karriererådgivning er så godt som fraværende. Det trekkes fram et eksempel der én person skal tilby karriererådgivning for 78.000 studenter. Til sammenligning hadde samme skole 1703 personer som jobbet med studentrekruttering. Høyskolen har planer om å ansette ytterligere flere hundre rekrutteringsagenter i nærmeste framtid.
  • En fjerdedel av studentene som går ut av en profitthøyskole vil ha misligholdt lånet sitt innen 3 år etter avsluttet studie. Profitthøyskoler underviser omtrent 10 prosent av amerikanske studenter, men står for halvparten av alle misligholdte studielån. I et forsøk på å unngå straffereaksjoner fra amerikanske myndigheter leier høyskolene inn eksterne konsulenter som ”hjelper” studentene til å unngå konkurs innenfor en viss tidsramme etter at de har gått ut av skolen. Mange av studentene som mottar denne typen hjelp sitter igjen med økt gjeldsbelastning etter at ”hjelpen” er avsluttet.
  • Til tross for elendige resultater sitter eierne av profitthøyskolene igjen med en pen sum. De 16 største selskapene tok ut 2,7 milliarder amerikanske dollar i profitt i 2009.

Funnene i denne rapporten er enda en påminnelse om at profittbaserte selskap har ett mål, nemlig å maksimere profitten til sine eiere. I følge tradisjonell markedsfundamentalisme skal det ikke være mulig å drive en høyskole med skyhøye avgifter og dårlig undervisning. En slik skole ville, i følge teorien, blitt valgt bort til fordel for et bedre alternativ. I praksis fungerer det selvsagt ikke på den måten. Med enorme markedsføringsbudsjetter og bevisst villedende informasjon, har disse høyskolene mangedoblet studenttallet i løpet av det siste tiåret. Hvorvidt rapporten får praktiske konsekvenser gjenstår å se. Republikanske politikere har så langt avvist rapporten som et partsinnlegg i debatten om de amerikanske profittbaserte høyskolene.

Du kan lese mer om rapporten her:

Huffington Post har laget en oppsummering av rapporten.

Senator Tom Harkins nettside inneholder mer informasjon og grafikk.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit