Kilder fra heftet "Ta tjenstene tilbake!

Her finner du elektroniske lenker til alle kildene brukt i heftet "Ta tjenestene tilbake!, og noen nye lenker som er mer relevante pr 2015.

 Del 1:

 1. Halvard Haukeland Fredriksen, 2011: EU/EØS-rett i norske domstoler, Europautredningen Rapport #3. http://www.europautredningen.no/eksterne-utredninger/
 2. Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Oppdatert 2014. http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990716-069.html&emne=lov*%20om*%20offentlige*%20anskaffels*&
 3. Kofa statistikk http://www.kofa.no/no/Statistikk/?month=0&year=0  
 4. KOFA Årsrapport 2009 http://www.kofa.no/no/aktuelt/nyheter/2010/Arsrapport-2009/
 5. Finansdepartementet lover opprydding og klargjøring om momskompensasjon for hjemmehjelpstjenester. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2009/ikke-omgjoring-av-vedtak-om-hjemmehjelps.html?id=573957
 6. Offentlig støtte - Klagemuligheter og prosessuelle rettigheter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/Regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-klagemuligheter-og-pros.html?id=430121
 7. Senter for statlig økonomistyring – kursvirksomhet – trenger (2015) passord for å logge inn: http://www.sfso.no/templates/Page____127.aspx
 8. Veileder om offentlige anskaffelser – oppdatert desember 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id437022/
 9. Frihet til å velge – brukervalg i kommunal tjenesteyting. En veileder basert på erfaringene i et nettverk av norske kommuner 2002–2004. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/bro/2004/0008/ddd/pdfv/206062-frihettilavelge.pdf
 10. EU-direktiv om håndhevelse av konkurranse i offentlige anskaffelser.  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2010/NOU-2010-2/25.html?id=600635 Veileder i prosessen ( oppdatert 2015) http://europalov.no/rettsakt/handhevelsesdirektivet-endring-forbedring-av-klageprosedyrerne-for-offentlige-anskaffelser/id-342
 11. Fagforbundets høringsuttalelse til forslag om lov om Håndhevelse av offentlige anskaffelser http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Hoeringer/NOU_2010_2/Fagforbundet.pdf
 12. NHO og Kommunenes sentralforbund: Sammen for leverandørutvikling. https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Oslo-og-Akershus/Leverandorutvikling/   https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Oslo-og-Akershus/Leverandorutvikling/Hvem-star-bak/
 13. Rapport om offentlige anskaffelser og handlingsrom fra den norske EU-delegasjonen. Er ikke lenger aktuell (fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og faktaark av Helene Bank her
 14. Stadtreinigung Hamburg (C‑480/06), http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-480%2F06&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 ),
 15. Bank, Helene 2003: Til tjeneste for hvem? Attac og IGNIS www.velferdsstaten.no/Tema/Globalisering/Handelspolitikk/?article_id=44998
 16. Warner, M.E. and A. Hefetz 2009. Trends in Public and Contracted Government Services: 2002-2007, Reason Foundation Policy Brief #80, Los Angeles, CA: Reason Foundation. http://reason.org/files/pb80_privatization_trends.pdf
 17. Se For velferdsstatens hjemmesider om privatisering og konkurranseutsetting: www.velferdsstaten.no
 18. Hans Petter Graver (2003) ”Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid” http://www.regjeringen.no/Upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommunejuss/anskaffelser.pdf . Er ikke lenger like aktuell ( fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og oppsummering av Helene Bank (se note 1.13)
 19. Janicke Wiggen (2009) Interkommunalt samarbeid og egenregi - en avklaring fra EF-domstolen, Lov og Rett, vol 48, 6, 2009, 2. 342-360.  Er ikke lenger like aktuell ( fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og oppsummering av Helene Bank ( se note 1.13)
 20. Lenker til lover, klagenemnda og enkle bruksanvisninger til loven. http://innkjop.btvregion.no/LOA/LOA.htm 
 21. Egenregi splitter juss-ekspertise - denne er slettet av Direktoratet for forvaltning og IKT http://www.avfallnorge.no/forside/ny_presisering_av_betingelsene_for_egenregi_i_ef_domstolen Er ikke lenger like aktuell ( fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og oppsummering av Helene Bank (se note 1.13)

 

 

Del 2

 1. Oslo kommune, 2007: Veileder for prosess, informasjon og medvirkning ved  konkurranseutsetting , Arbeidsbok 2007.
 2. Oppegård kommune hever avtalen med Adecco Helse. NHO har fjernet lenken – se denne i stedet: http://www.nrk.no/ostlandssendingen/oppegard-sier-opp-adecco-kontrakt-1.7521858
 3. Adecco og skandalen på Ammerudlunden sykehjem. http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=60783
 4. Halvard Bakke, 2011: Offentlig-privat samarbeid. Dyrt og dumt. http://www.velferdsstaten.no/Tema/Markedsretting/Privatisering/?article_id=42308
 5. Rekommunalisering; Krisen kradser hos Sct. Georg: http://bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/D38B8DC4EEE49D2CC1257066003B9276!OpenDocument
 6. Privatskoleloven, http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-084.html
 7. Utdanningsforbundets høringsuttalelser: Privatskoleloven (2006) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/hdk/2006/0012/ddd/pdfv/302731-200605083_utdanningsforbundet.pdf , Uttalelse til midlertidig Privatskolelov 2014 http://www.utdanningsforbundet.no/no/Aktuelt/Horingsuttalelser/2006/Forslag-til-endringar-i-friskulelova/ Uttalelse til ny friskolelov 2015 https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Horingsuttalelser/Alle/2014/Horing---Forslag-til-endringer-i-privatskoleloven----Innforing-av-midlertidig-dispensasjonsbestemmelse/
 8. Flertal vil standse skattelyfirmaers handel med det offentlige.  26.4.2011. http://politiken.dk/erhverv/ECE1255280/flertal-vil-standse-skattelyfirmaers-handel-med-det-offentlige/
 9. Tildelingsbrev 2010 fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Sitater fra side 3 og 8. Kan bare delvis brukes under nytt EU-direktiv (1.1.2016), nemlig at offentlige institusjoner skal velges først.
 10. Helse Vest: Forenklet kunngjøring av konkurranse. Utlyst på det offentlige nettstedet doffin. Eldre kunngjøringer er slettet.
 11. Dag Seiersted. 2009: Den nye kampen om arbeidslivet. ResPublica forlag
 12. Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2010/horing---endringer-i-forskrift-om-lonns-/horingsbrev.html?id=610812
 13. Henning Jakhelln ( 2010): Lovløse tilstander? Vedrørende håndhevelse av Arbeidsmiljøloven. Manifest analyse http://www.manifestanalyse.no/-/bulletin/show/627470_fagforeninger-maa-faa-gaa-til-rettssak, Dette ble innført av den Rødgrønne regjeringen i 2013, men opphevet av den Blåblå regjeringen 1.7.2016 https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2015-04-24-21 , og er en sak som fagorganisasjonene ønsker å gjeninnføre etter 2017.
 14. Fagforbundet (2010) Høringssvar –. NOU 2010:2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Hoeringer/NOU_2010_2/Fagforbundet.pdf
 15. I Norsk offentlig utredning, NOU 2000:19, s. 104, Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? S. 104, og Linn Herning 2009: Fra etat til konsern. Universitetet i Oslo http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=51737
 16. IMFs Artikkel IV gjennomganger av norsk økonomi http://www.imf.org
 17. Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, St.meld. nr. 19 (2008-2009)
 18. I  presentasjon av Fanny Voldnes på konferansen ” Ta tjenestene tilbake”:   Ivareta politisk og økonomisk styring: Organisering av offentlige tjenester, regnskaper, åpenhet og kontroll. http://www.velferdsstaten.no/Velferdskonferanser/?article_id=60457
 19. Reform i Revers i Forsvarsbygg, http://www.ntl.no/ikbViewer/page/nyheter?p_document_id=18030
 20. Roar Eilertsen (2009): ”De tok tilbake sykehusene” De Facto og For velferdsstaten. http://www.velferdsstaten.no/bestill-materiell/?pageId=5722
 21. Telemarksforskning (2008): Eierskap – behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene”. Rapport for KS og Rokkansenteret (2008): Lokalt folkestyre AS – eierskap og styringsroller i kommunale selskap. For KRD.
 22. Fanny Voldnes :  Kommunale tjenesters tilknytning til kommunen. upublisert notat fra januar 2011

Del 3:

 1. Kvalitetskommuneprogrammet, https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/kampanjesider/2007/kvalitetskommuneprogrammet/lenker/id467510/
 2. Aron Etzler, 2008: Trondheimsmodellen. Radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna. Karneval forlag, Sverige
 3. Trondheims-koden (2007), LO-Aktuelt
 4. Deltakende budsjettering i Fredrikstad kommune: http://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Prosjekter/MSM/deltakende_budsjett.pdf
 5. Byrådet vil stoppe deltakende budsjettering  http://www.ivarjohansen.no/temaer/offentlig-styring/1944-deltakende-budsjettering.html  (8.7.2009)
 6. «Vil ha klare regler for folkeavstemninger» Kommunal Rapport (11.06.2002)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit